Vánoční soutěž Slovanského domu! VYFOŤ - SDÍLEJ - VHRAJ

 
Užijte si pohodové odpoledně v naší kouzelné zahradě, pochlubte se kamarádům a hrajte o skvělou večeři.
Co pro to musíte udělat?
1) Vyfoťte se v naší kouzelné vánoční zahradě.
2) Sdílejte fotografii na Instagramu.
3) Do komentáře pod fotku přidejte soutěžní hashtag #vanocnizahradasd
 
Autor fotografie s nejvíce likes získává voucher do jedné z našich restaurací v hodnotě 3 000 Kč! Výherce oznámíme v instastories na instagramovém profilu Slovanského domu (@slovansky_dum) 5. 1. 2020.
 
PRAVIDLA INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE OBCHODNÍHO DOMU SLOVANSKÝ DŮM #vanocnizahradasd:
 
I. Pořadatel
1) Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže na instagramovém profilu značky Slovanský dům je společnost Pražské komunikační a společenské centrum, v.o.s. se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 61054062 (dále jen "pořadatel").
 
II. Cíl soutěže, trvání soutěže a vymezení účastníků soutěže (soutěžících)
1. Cílem soutěže je propagace značky Slovanský dům.
2. Termín konání soutěže je od 3.12.2019 do konce dne 4.1.2019. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Instagramu kteří jsou vdobě konání soutěže starší 18 let.
4. Předmětnou stránkou, kde soutěžící mohou vkládat soutěžní příspěvky, je sociální síť Instagram.
5. Do soutěže se uživatel zapojí tak, že pořídí fotografii přímo v zahradě Slovanského domu (Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha), a tuto fotografii bude sdílet na svém instagramovém účtu. Do komentáře příspěvku musí uživatel přidat hashtag #vanocnizahradasd. Každý soutěžící se do soutěže může zapojit více fotografiemi (více příspěvky).
6. Příspěvek soutěžícího nesmí být vulgární, rasistický, xenofobní či jinak urážlivý a musí být v souladu s dobrými mravy.
7. Účastník soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži dle těchto pravidel, a souhlasí se zněním pravidel bez výhrad, a rovněž i s případným přijetím výhry způsobem podle pravidel.
8. Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné případné náklady, které jim vzniknou při účasti na soutěži.
10.Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžícího, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení vyřadit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.  
11.Účastník soutěže svojí účastí v soutěži dává výslovný souhlas k tomu, aby jeho soutěžní příspěvky byly s uvedením jeho uživatelského jména, pod kterým je aktivní na sociální síti Instagram, použity pořadatelem během trvání soutěže i po jejím skončení v rámci propagace značky Slovanský dům na instagramovém účtu značky Slovanský dům, či na webových stránkách značky Slovanský dům, a to: https:// www.slovanskydum.cz/.
 
III. Určení výherců soutěže
1. Výherce bude vybrán tak, že správce sociálních sítí Slovanského domu zhodnotí všechny soutěžní příspěvky, které splňují podmínky této soutěže, a z nich vybere soutěžícího, jehož příspěvek získal nejvíce lajků, přičemž výherce má nárok na získání ceny v soutěži.
2. Výherce bude vyhlášen dne 5.1.2020 pořadatelem prostřednictvím příspěvku v instastories na Instagramovém profilu značky Slovanský dům (@slovansky_dum) Zde bude výherce zároveň vyzván k poskytnutí údajů pro předání výhry, a to prostřednictvím soukromé zprávy, kterou prostřednictvím Instagramu zašloe pořadatel. V rámci této soukromé konverzace se pořadatel a výherce dohodnou na způsobu předání výhry.
3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce dle předchozího odstavce těchto pravidel, propadá výhra pořadateli.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru byly splněny nebo ne. Cenu nemůže vyhrát soutěžící, který nesplnil, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru.
 
IV. Určení výhry v soutěži (ceny)
1. Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 3 000 Kč do jedné z restaurací, které se nacházejí v areálu Slovanského domu.
2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jepořadatelem soutěže stanovena.
3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou dle§ 2874 občanského zákoníku. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem pořadatele.
 
V. Práva a povinnosti pořadatele
1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
3. V případě, že si výherce zaslanou výhru nevyzvedne v řádném termínu, propadá výhra pořadateli.
4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebonekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen: to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího čí jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.
 
VI. Ustanovení o zpracování osobních údajů
1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži pořadateli soutěže v souladu s § 84 až 85 občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry.
2. Soutěžící (dále též "subjekt údajů") zapojením do soutěže poskytuje pořadateli (dále též "správce") tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, případně jedinečná přezdívka dle profilu soutěžícího na sociální síti Instagram. Až po výherci může být požadována dále adresa, email, telefonní číslo za účelem efektivního předání výhry (dále jen "osobní údaje").
3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži a soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů"), a rovněž s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění, (dále jen "GDPR"), konkrétně na čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
4. Soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů pořadateli pro účely, které přímo souvisejí se soutěží, a které případně nespadají do skupiny údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
5. Soutěžící, který bude výhercem, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na webových stránkách a účtech na sociálních sítích, a to v souvislosti s oznámením vítězství výherce v soutěži a dále případně v souvislosti se zveřejněním a užitím soutěžního příspěvku.
6. Soutěžící poskytuje své osobní údaje vědomě a dobrovolně.
 
Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla.
2. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem.
3. Pořadatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám (nebo za pomoci třetích osob).
4. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
5. Ustanovení pravidel soutěže a průběh soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
6. Pravidla soutěže jsou vyhlášena v Praze, dne 4.12.2019, a budou k dispozici k nahlédnutí na stránce https://www.slovanskydum.cz/podminky- fotosoutez (změnit prosim podle přesné adresy) ode dne schválení po celou dobu trvání soutěže, a to až do jejího ukončení.
7. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že v rámci jeho účasti na soutěži poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Instagram či Facebook. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů účastníka soutěže z titulu vedení jeho profilu na sociální síti Facebook či Instagram, které je spravováno provozovatelem těchto sociálních sítí.